INTEGRITETSPOLICY

Persson Invest Skog värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Persson Invest Skog AB, org.nr 556101-6105, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter behandlar Persson Invest Skog?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss:

När du gör ett köp hos oss eller ingår avtal med oss, kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra olika kanaler såsom hemsida. Informationen du lämnar kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter eller ditt personnummer. Det kan även vara ekonomisk information såsom kontonummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part:

Vid vissa inköp kan vi få informationen om dig från någon annan t.ex. en transportör vid köp av ved eller från en jaktledare vid jaktupplåtelse. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fastighetsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan ger oss dessa uppgifter för din räkning. Så även om du kontaktar oss för någon annans räkning eller representerar ett företag behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, samt betalningsinformation (t.ex. kontonummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning eller vår betalning till dig. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn och personnummer för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring eller erbjudanden om t.ex. nyttjanderättsavtal via post, e-mail, sms eller andra digitala kanaler, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund eller representant för ett företag för marknadsföringssyfte.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 • Om du har registrerat ett önskemål om att ingå avtal med oss till exempel via intresseförfrågan på vår hemsida om upplåtelse av jakt, har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss i syfte att administrera ditt ärende samt utforma personlig kommunikation till dig.
 • Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev, kampanjinformation etc. från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

 • Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar Persson Invest Skog. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Persson Invest Skog. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Persson Invest Skog använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. skogsskötsel och vägunderhåll men även datalagring eller annan datahantering, IT-support, ekonomi- och betalningstjänster, distribution av information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Persson Invest Skog ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Persson Invest Skog kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

 • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.
 • Vi kan även komma att lämna ut kontaktuppgifter till andra aktörer inom skogsskötsel för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vårda dina intressen vid t.ex. en avverkning.
 • Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag eller till mäklare i samband med förvärv och försäljning.
 • Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information t.ex. för registrering av fastigheter i fastighetsregistret.

Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när vi hanterar dina uppgifter. Vi administrerar till exempel ekonomin i flera vägsamfälligheter och hanterar då föreningens delägarförteckning. I det fallet är det vägsamfälligheten som är personuppgiftsansvarig och Persson Invest Skog är biträde. Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Persson Invest Skog dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 • När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.
 • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Persson Invest Skog kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
 • Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring eller t.ex. erbjudande om nyttjanderättsavtal kommer vi att spara dessa personuppgifter i ett år.
 • I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Persson Invest Skog har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett år.
 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år efter det året avtalet tecknades.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Persson Invest Skog men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka en skriftlig – av dig undertecknad - begäran till Persson Invest Skog på adressen ” Persson Invest Skog, Attention: Integritet, Box 380, 831 25 Östersund eller maila en sådan undertecknad begäran till Persson Invest Skog på gdpr@piskog.com.  Har du frågor om vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 063-162690 och uppge att du söker vår kontaktperson i dataskyddsfrågor.

 

______________________

Denna integritetspolicy fastställdes av Persson Invest Skog, april 2018

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB