Miljöpolicy

Persson Invest Skogs miljöpolicy

 • Miljöansvaret skall ingå som en naturlig del i verksamheten.
   
 • Vi tar inte emot virke från kontroversiella källor. Med kontroversiella källor avses virke från skogar som skyddats enligt lag (t.ex. naturreservat) i berört land eller från nyckelbiotoper enligt PEFC's nyckelbiotopspolicy eller motsvarande i berört land.
   
 • Vårt miljöarbete skall präglas av helhetssyn och bedrivas med mål att uppnå ständiga förbättringar, förebygga föroreningar samt minska vår miljöpåverkan.
   
 • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
   
 • Våra anställda och entreprenörer skall visa personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet, följa tillämpliga lagar och krav avseende miljö samt gällande PEFC-policies.
   
 • Vi skall ha en långsiktig miljöplanering och följa utvecklingen av miljöfrågorna inom verksamhetsområdet.
   
 • Miljöpolicyn skall finnas tillgänglig för våra anställda, våra entrprenörer samt allmänheten.
   
 • Vår miljöinformation skall vara öppen och lätt tillgänglig.
   
 • Vårt miljöarbete skall jämställas med vårt produktionskrav.
Persson Invests Skogs miljöpolicy
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB